Haberler

ÇÖP ARACI KİRALAMA HİZMET ALIMI İHALESİ

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

DEVELİ BELEDİYESİ
ÇÖP TOPLAMA, CADDE VE SOKAKLARIN SÜPÜRÜLMESİ İÇİN ARAÇ KİRALAMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/281190

1-İdarenin

a) Adresi

:

İbrahim Ağa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 28 - Develi/KAYSERİ 38400 DEVELİ/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası

:

3526216041 - 3526212474

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@develi.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

ÇÖP TOPLAMA , NAKİL VE TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 12 AY SÜRE İLE 8 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ. İŞİN TÜRÜ: HİZMET ALIMI İŞİN MİKTARI: 8 ADET ARAÇ KİRALAMA İŞİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Develi İlçe Merkezi ve Dış Mahalleler

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.07.2018, işin bitiş tarihi 30.06.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Develi Belediyesi Meclis Salonu 3.Kat - Cumhuriyet Cad. No:28 Develi/KAYSERİ

b) Tarihi ve saati

:

28.06.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Bu ihale kapsamında istenilen araçlardan

----1 Adet 13+1,5 m3’lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (2013 Model ve Üstü),

----5 Adet 7+1,5 m3’lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (2014 Model ve Üstü),

----1 Adet Denetim Aracı (8+1 Minibüs) (2014 Model ve Üstü),

----1 Adet Denetim Aracı  (Çitf Kabin Pick- Up) (2014 Model ve Üstü)’ nın özellik arz etmektedir.
Denetim Aracı Minibüs (Çitf Kabin Pick-Up)
       Denetim aracı çift kabin olacaktır. Minimum 151-175 hp gücü aralığında ve minimum 2014 model veya üzeri olacaktır. Kısa şase olacaktır. Araçta güvenliği sağlayacak her türlü tedbir (ABS fren, hidrolik direksiyon, emniyet kemeri vb.) olacaktır. Araç klimalı olacaktır. Araç kullanılabilir temiz ve bakımlı olacaktır.  

 Denetim Aracı (Çitf Kabin Pick-Up)
         Denetim aracı çift kabin olacaktır. Minimum 151-175 hp gücü aralığında ve minimum 2014 model veya üzeri olacaktır. Kısa şase olacaktır. Araçta güvenliği sağlayacak her türlü tedbir (ABS fren, hidrolik direksiyon, emniyet kemeri vb.) olacaktır. Araç klimalı olacaktır.       
         Yüklenicinin kullanacağı araçlar Katı Atıkların Kontrolu Yönetmeliğine uygun olacaktır. 
Bu maddenin uygulama yönetmeliğinde geçen; ...İhale konusu işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine  ihale dokümanında  yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için isteklinin kendisine ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir... hükmü çerçevesinde değerlendirilerek düzenlenmesi gerekmektedir" denildiğinden;
----Araçlar  İsteklinin kendi malı ise makine , teçhizat ve diğer ekipman, ruhsat, demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebesi mali müşavir raporu ile tesvik edilir.
----Şayet ihale kapsamında istenilen araçlar kiralama yolu ile temin edilecek ise  araçlara ait kira sözleşmeleri ve araç ruhsatlarına ait fotokopilerinin sureti ,  Araçlara ait teknik özellikler ihale dokümanında belirtilmiş olup  araçlarla ilgili kapasite raporları ve teknik özelliklerini belirtir bilgi ve belgelerinin (Araç Ruhsat Fotokopileri ve Yetkili Bakanlıktan Alınmış  K Belgeleri ) sunulması zorunludur.

 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş bedel içeren tek sözleşmeye dayalı ; "Araçlarla birlikte ve  kiralama suretiyle cadde ve sokakların süpürülmesi-temizliği işleri" " benzer iş olarak kabul edilecektir." (Benzer iş; bir bütün olarak birlikte kabul edilecektir.) 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
400 TRY (Türk Lirası) karşılığı Develi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü - İhale Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Develi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi - Cumhuriyet Cad. No:28 Develi /KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

7 Haziran 2018 - 583 kez okundu.
Ücretsiz mobil uygulamayı indir
Çok Yakında . . .
Develi Belediyesi
İbrahimağa Mah. Cumhuriyet Cad.
Develi KAYSERİ
0 (352) 621 60 41
DEVELİ BELEDİYESİ © Copyright 2019