2°C İHALE İLANI, Develi Belediyesi
Develi Belediyesi
Bizi sosyal medyada takip edin
AnasayfaSite Haritasıİletişim
Aşık Seyrani
2°C
Develi'de şu anda hava sıcaklığı
Duyurular
Sol Menü Alt
ARALıK 2018
İHALE İLANI
9 Kasım 2017
682 kez okundu.

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

DEVELİ BELEDİYESİ

ÇÖP TOPLAMA, CADDE VE SOKAKLARIN SÜPÜRÜLMESİ, MALZEMELİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/557823

1-İdarenin

a) Adresi

:

İbrahim Ağa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 28 - Develi/KAYSERİ 38400 DEVELİ/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası

:

3526216041 - 3526212474

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@develi.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

113 Adet Personel Çalıştırılması ve Hizmet Alımı işi. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Develi İlçe Merkezi ve Mahalleleri

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 30.06.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Develi Belediyesi Meclis Salonu 3.Kat - Cumhuriyet Cad. No:28 Develi/KAYSERİ

b) Tarihi ve saati

:

08.12.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanuna Yönetmeliğinin 6.maddesinde belirtilen K1,C2,L1,L2,R1 ve R2 yetki belgelerinden herhangi bir tanesini Teklif dosyası ile birlkte komisyona sunacaktır. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

SIRA NO

ARACIN CİNSİ

MODEL

ADET

1

8+1.5 m3'lük (En az) hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı (Araç Takip Sistemi olacak) 

2016 Model ve Üzeri

5

2

8+1,5 m3'lük(En az)  hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı ( Sadece Yaz ayları için (6 ay) (1 Mayıs / 30 Ekim) (Araç Takip Sistemi olacak)

2016 Model ve Üzeri

1

3

5,5 m3’lük Kapasiteli, Hidrostatik tip Vakumlu Yol Süpürme Aracı(Araç Takip Sistemi olacak)- Kendi Malı-2015 Model ve üzeri – Dizel yakıtlı-Hidrostatik Yürüme Tertibatlı-Lastik Tekerlekli –17.5”  Lastik Ebatlı (Ön-Arka ) – 6 Tekerlekli– Lastik Paletli-En az 104 Kw Motor Gücü- Maksimum Hızı 25 Km/Saat –Süpürme Genişliği 2000 mm – Boş ağırlığı 5.950 Kg. ve üzeri- Azami Yüklü ağırlığı 11.400 Kg. –Yükleme Kaspasitesi 5.450 Kg. – 105 litre yakıt deposu – 600 Lt. Su Tankı Deposu –5 – 5,5 m³ Konteyner Çöp Kapasitesi – Çöp Haznesi Palsanmaz Çelik-Yük Boşlatma sistemi damper tipi devirip boşaltma – Yük dökme yüksekliği 850 mm –Vakum sistemi :  fan kapasitesi 233  m³/dakika- emme ağzı boyutları 120*630- Emme hortumu çapı 225 mm-Fırça Sistemi: Fırça çapı en az 750 mm – Joystick işletimli – 0-165 dev/Dk. Dönüş hızı olacak.

2015 Model ve üzeri

1 Adet Kendi Malı

4

8 m3'lük Yol Süpürme Aracı (Araç Takip Sistemi olacak) Kendi Malı-2016 Model ve Üzeri – 11.600 kg.  net ağırlıklı – azami yüklü ağırlığı 18.000 Kg. 7330 cm³ silindir hacimli – 191 Kw motor gücü ve üzeri– 6+1 Tekerlekli + 1+1 Yolcu Kapasiteli +Dizel yakıtlı - 8 m³ Çöp Tankı Hacimli- 1700 Lt. Su Tankı Hacmi – 220 cm Süpürge genişliği – Sol direksiyonlu –çift yandan vakumlu – Dizel tip – turbo şarjlı- 4 silindirli – su soğutmalı –Kasa üzerinde ön ve arkada dönerli ikaz lambalı – sağ ve sol yanlarda birer adet projektör- gezer hortumlu - 

2016 Model ve Üzeri

1 adet Kendi Malı

5

Denetim Aracı- (Araç Takip Sistemi olacak) Kendi Malı-2017 model, Dizel, 3 Kabinli, 6 kapılı, 1+8 Kişilik, Yüklü ağırlığı 3.500 Kg. ,Motor Gücü  125 Kw ve üzeri , 1995 Silindir hacmi ve üzeri, 6 Tekerlekli

2017 Model 

1 Adet Kendi Malı

6

Traktör (Araç Takip Sistemi olacak) Römorklu, 4x4 , Kabinli.

0-5 Yaş Arası

1 Adet

7

13+1,5  m3'lük hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı-İdare Malı

Kullanılabilir

2 Adet

8

8+1,5 m3'lük hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı-İdare Malı

Kullanılabilir

1 Adet

Bu ihale kapsamında İstenilen Araçlardan  1 Adet 5,5 m3’lük Kapasiteli, Hidrostatik tip Vakumlu Yol Süpürme Aracı, 1 Adet 8 m3'lük Yol Süpürme Aracı, 1 Adet Denetim Aracı- (Araç Takip Sistemi olacak)'nın  Özellik arz Etmesi ve Piyasadan Temininin Kolay Olmaması Sebebiyle Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 41. Maddesi Hükmü Doğrultusunda İhale Konusu İşin Özellik Arz Eden İş Kalemleri Kapsamında Yapılabilmesi İçin Yukarıda Sayılan Araçların İsteklinin Kendi Malı Olması Gerekmektedir.Yüklenici tarafından istenilen araçların ruhsat , fotokopilerinin aslı veya noter onaylı suretlerinin İhale Teklif Zarfı İçinde Sunulması Zorunludur.Araçlara Ait Teknik Özellikler İhale Dokümanı ekinde olup, Araçlarla ilgili kapasite raporları ve Teknik Özelliklerini Belirtir bilgi ve Belgelerinin (Araç Ruhsat Fotokopileri ve Yetkili Bakanlıktan Alınmış K Belgeleri ) İhale Teklif Zarfı İçinde Sunulması Zorunludur.İsteklinin Kendi Malı Olan Makine , Teçhizat ve Diğer Ekipman, Ruhsat, Demirbaş veya Amortisman Defterine Kayıtlı Olduğuna Dair Noter Tespit Tutanağı yada Yeminli Mali Müşavir Raporu veya Serbest Muhasebesi Mali Müşavir Raporu ile Tesvik Edilir.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

ISO 14001-2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ( Kent Temizliği Hizmetlerini Kapsayan) ve TS 13111 İş Yerleri- Kent Temizliği İçin Hizmet Yeterlilik Belgesi 

evre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. 
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

BENZER İŞ: ARAÇLARLA BİRLİKTE ÇÖP TOPLAMA VE NAKLİ, CADDE VE SOKAKLARIN MAKİNE VE EL İLE SÜPÜRÜLMESİ İŞLERİ TEK SÖZLEŞMEDE YAPILMIŞ OLAN İŞLER BİRLİKTE BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
480 TRY (Türk Lirası) karşılığı Develi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi - Develi /KAYSERİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Develi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi - Cumhuriyet Cad. No:28 Develi /KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Duyuru ve Haber Arşivi
Faydalı Bağlantılar
Develi Kaymakamlığı
Develi Ticaret Odası
Develi İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Develi İlçe Eğitim Müdürlüğü
Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Valiliği
Önemli Telefonlar
İletişim
Ulaşım : İbrahimağa Mah. Cumhuriyet Cad.
Telefon: 0 (352) 621 60 41
Çizgi
DEVELİ BELEDİYESİ © Copyright 2014 Web tasarım medyatör